Disclaimer

 

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website en steven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer wij verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster overgaan tot verbetering of aanvulling.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van John Vandesteene.

PRIVACY STATEMENT

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.